ZYTEK LABS SHRED STACK 300(cutting blend)

R 630.00

ZYTEK LABS SHREDSTACK 300(cutting blend) (300MG/ML HYBRID MIX=10ML)

100MG/ML  TESTOSTERONE PROPIONATE  
100MG/ML  BOLDENONE UNDECYLENATE 
100MG/ML  DROSTANOLONE PROPIONATE